biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Seniorze do dzieła! - ASOS

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia informuje, iż rozpoczęła realizację projektu Seniorze do dzieła !

w  ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2017 

Dla kogo? Kto może zostać uczestnikiem?:

 1. Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym).
 2. Seniorzy obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorów tj. np. Uniwersytety Trzeciego Wieku - UTW, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów – SEIR, itp.), którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów. Beneficjentami ostatecznymi uczestniczącymi w projekcie będą wyłącznie osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Grupa A:

(Animator Inicjatyw Seniorskich - AIS) po 2 osoby reprezentujące co najmniej 15 Rad Seniorskich z woj. śląskiego, razem 30 osób - 2 grupy po 15 osób. Osoby te stanowią trzon projektu i będą uczestniczyły we wszystkich działaniach merytorycznych projektu.

Pierwszeństwo będą mieć przewodniczący Rad Seniorskich, a następnie pozostali zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Grupa B:

Grupa złożona z 30 członków Grupy A - AIS + 10 przedstawicieli JST. Z grupy B stworzone są 2 grupy szkoleniowe po 20 uczestników, Razem 40 uczestników z 2 grup. Grupa weźmie udział w szkoleniu: „Dialog obywatelski”.

Grupa C:

Uczestnicy „Seniorskie Warsztaty  Aktywnego Seniora”: W warsztatach w każdej gminie uczestniczyć będzie ok. 12 osób z 15 grup gminnych, co da łącznie 150 osób. W każdej gminie weźmie udział: przedstawiciele Grupy A i B + pozostali członkowie Rady Seniorskiej i eksperci wspierający oraz dotychczas niebiorący udziału w projekcie + przedstawiciele JST + przedstawiciele NGO + członkowie UTW + przedstawiciele środowisk wspierających seniorów. Spotkania grupy C mają charakter otwarty.

Działania przewidziane w projekcie:

I Szkolenie „Animator Inicjatyw Seniorskich” (AIS)

Ø3 wyjazdy trzydniowe - 30 os. (do końca września 2017)

ØTematyka szkoleń:

  • praca w grupach,
  • diagnoza lokalna problemów społecznych i obywatelskich,
  • komunikacja i konsultacje społeczne,
  • elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego,
  • motywacja/angażowanie seniorów w prace społeczną,
  • jak planować inicjatywy i je właściwie realizować,
  • sztuka osiągania celów, jak planować długofalowo i strategicznie,
  • zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich,
  • pozyskiwania środków na działalność dla seniorów,
  • zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów,
  • jak promować idee rad seniorów,
  • media społecznościowe na seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych).

W całym cyklu uczestnicy nabędą umiejętności liderskie, potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania seniorskich - lokalnych działań społecznych, nt. metod motywowania i pozyskiwania innych do działania.

II Szkolenie „Dialog obywatelski”

Ø2gr. po śr. 22/23 os. – najpóźniej do końca września b.r.

ØTematyka szkoleń:

  • sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego,
  • metody prowadzenia dialogu,
  • struktura prowadzenia konsultacji,
  • jak prowadzić konsultacje społeczne,
  • jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych,
  • planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.

W szkoleniach biorą udział: przedstawiciele Rad Seniorskich, eksperci wspierający oraz przedstawiciele samorządu, po to aby pozwolić na zacieśnienie współpracy Rad Seniorskich i środowiska seniorskiego z lokalnymi władzami - JST.

III Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora – realizacja inicjatyw seniorskie w mojej gminie

Ø15 miejscowości po 12 os. w terminach po SWAS – do końca listopada 2017 r.

ØTematyka szkoleń:

  • Warsztaty zostaną przygotowane przez wykształconą w projekcie grupę A.
  • Praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas projektu.
  • Odpowiadają oni za stronę organizacyjną SWAS w swojej gminie/środowisku lokalnym.
  • Zadania dla Grupy A przed SWAS:
   • rekrutacja pozostałej części Grupy C,
   • przygotowanie i realizacja planu promocji SWAS w środowisku lokalnym,
   • przygotowanie i zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego na SWAS (środowiska seniorskie – w tym rodziny, szkoły i uczniowie, JST, NGO, biznes),
   • przygotowanie zaplecza technicznego warsztatów.

Przedstawiciele Grupy A podczas SWAS spełnią rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. w grupach warsztatowych są liderami, motywują innych do pracy, przygotowują arkusze do pracy w grupach.

Ø  Tematyka warsztatów:

  1. Diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje moja gmina.
  2. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową z i ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują co najmniej 1 inicjatywę, jaka powinna zostać zrealizowane w gminie które uczestnicy reprezentują. Wybrane przez grupę pomysły na projekty Grupa A z każdej gminy przedstawi podczas eventu obywatelskiego Regionalne Porozumienie Rad Seniorskich.

IV Event „Rady Seniorskie w każdej gminie”

ØCel:

  • zacieśnienie współpracy środowiska seniorskiego w tym Rad Seniorskich: 
   • JST, 
   • szkołami, 
   • NGO, 
   • środowiskiem lokalnym – ok. 60 os. – do 15.12.2017r.

ØProgram ramowy:

  • prezentacja wyników wypracowanych rozwiązań w/w grupach warsztatowych na SWAS,
  • dyskusja na tematy społeczno-obywatelskie zgłoszone przez seniorów,
  • możliwości wsparcia inicjatyw przez lokalne JST i NGO,
  • zawarcie Regionalnego Porozumienia Rad Seniorskich.

Dokumenty do pobrania:

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.