biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Realizowane projekty

 Projekt: Młodzieży do dzieła


                                            „Projekt dofinansowany ze środków
                         Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”


Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży (osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia) w życie publiczne województwa śląskiego poprzez podniesienie ich kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności ich interesów co stanie się do 2023-12-31.Projekt będzie realizowany na kilku płaszczyznach: wsparcie liderów lokalnych, wsparcie środowisk lokalnych, wypracowanie inicjatyw obywatelskich, zainicjowanie porozumienia środowisk lokalnych na rzecz działań regionalnych.

 

Grupa docelowa

Grupa docelowa to:

A. Członkowie Rad Młodzieżowych (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym), przedstawiciele Uniwersytetów, Samorządów (uczniowskich, studenckich, doktoranckich), Klubów Młodzieży i innych organizacji tzw. młodzieżowych (aktywnych w danej społeczności).

B. Młodzi obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz młodzieży (działające jako NGO’s i jako JSFP np. przy np. Domach Kultury, Centrach Kształcenia itp.), organizacje działające na rzecz młodzieży, w tym np. instytucje samorządowe, instytucje wyznaniowe itp.), którzy być może staną się w przyszłości członkami ciał kolegialnych tj. rady młodzieżowe / inicjatorami działań młodzieżowych. Beneficjentami ostatecznymi uczestniczącymi w projekcie będą wyłącznie osoby w wieku 15-29.

 

 

Warsztaty „Realizator Innowacji Obywatelskich” (RIO)

W całym cyklu uczestnicy nabędą umiejętności liderskie (program Youth Leadership), potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania młodzieżowych - lokalnych działań społecznych, nt. metod motywowania i pozyskiwania innych do działania. Warsztaty poprowadzą trenerzy posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w/w tematów. Uczestnicy w trakcie warsztatów zapewnione będą mieli materiały dydaktyczne przygotowane przez trenerów, transport na miejsce szkoleń, poczęstunek. Warsztaty mają również na celu wykształcenie umiejętności liderskich oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania i inicjowania działań obywatelskich. Liderzy będą stanowić motor napędowy do działania dla środowisk młodzieżowych.

 

 

 

Warsztaty „Warsztaty Aktywnego Innowatora” (dalej WAI)

Pierwsza część warsztatów będzie polegać na uczestniczeniu grupy w badaniach Profi Competence Test (kompleksowe badanie kompetencji oraz obszarów wsparcia) i podniesienia dzięki nim aktywności młodzieży w wypracowanych planach działania).

Tematyka będzie poświęcona m.in. diagnozie lokalnych problemów społecznych i obywatelskich (nowatorskie narzędzie diagnostyczne), coaching, komunikacja i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, jak planować innowacyjne inicjatywy i jak je właściwie realizować, sztuka osiągania celów, jak planować długofalowo i strategicznie, zdobywanie poparcia dla inicjatyw młodzieżowych, pozyskiwania środków na rozwój społeczeństwa, zagadnienia jak promować idee rad młodzieżowych, media społecznościowe dla młodzieży (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych).Warsztaty zostaną przygotowane przez wykształconą w projekcie grupę A, przedstawicieli środowisk młodzieżowych. Odpowiadają oni za stronę organizacyjną WAI w swojej gminie/środowisku lokalnym. Przedstawiciele Grupy A podczas WAI spełnią rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. w grupach warsztatowych są liderami, motywują innych do pracy, przygotowują arkusze do pracy w grupach. W każdej gminie w WAI weźmie udział średnio 10 zainteresowanych osób (w jej skład wchodzą: Grupa A i przedstawiciele środowiska lokalnego np. przedstawiciele Rady Młodzieżowej, Klubów Młodzieżowych organizacji młodzieży oraz dotychczas niebiorący udziału w projekcie młodzieży np. przedstawiciele środowisk młodzieżowych tj. np. samorządy uczniowskie/studenckie, osoby fizyczne – warsztaty otwarte dla grupy 15-29. Tematyka warsztatów: Innowacje Społeczne, diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje moje środowisko. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym. Ponad to tematyka poruszana podczas spotkania może obracać się wokół takich zagadnień jak: sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać młodzież w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.  

 

 

Event - Aktywny Młody w każdej gminie”

Podczas uroczystości planuje się by grupę środowiska reprezentowała Grupa A + przedstawiciele NGO / JST / JSFP – podobnie jak w Grupie B, Event ma charakter otwarty. W Evencie mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnej, jako obserwatorzy lub osoby, które zakładają, że zabiorą głos.

Ponadto wypracowane podczas WAI inicjatywy będą przedstawiane podczas uroczystości - będą prezentowane przez uczestników Eventu i zaproszeni goście poprzez głosowanie wybiorą najlepsze inicjatywy, którymi trzeba najszybciej się zająć. Podczas Eventu zostanie zawarte Porozumienie Środowisk Młodzieżowych na rzecz promocji idei Aktywnej Młodzieży np. działającego w Radach Młodzieżowych w każdej gminie, którego zadaniem będzie promocja tejże idei w województwie i poza nią.


 


***

 ***

Projekt: SENIOR - INNOWACYJNY OBYWATEL

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach:

PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030, EDYCJA 2022

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego grupy 240 seniorów (osób 60 +) woj. śląskiego poprzez podniesienie za pomocą nowatorskich narzędzi ich kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności interesów publicznych (w tym seniorów) w polityce lokalnej i regionalnej województwa, co stanie się do 2023-12-31.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Warsztaty wyjazdowe "Realizator Innowacji Obywatelskich" - dla 90 przedstawicieli (po sześciu z 15 środowisk), działających na rzecz swoich środowisk m.in. np. zrzeszonych w Radach Seniorów, UTW, SEiR, KS i innych tego typu organizacjach działających na rzecz seniorów.

2. Akcja: Akademia Realizacji Innowacji Obywatelskich - w jej ramach planuję się realizację dwóch inicjatyw:

a. Organizację i obsługę „Skrzynek Obywatelskich”- w 15 gminach;

b. Warsztaty „Warsztaty Aktywnego Innowatora”–WAI dla 15 grup gminnych po 16 os. /gminę prowadzące do wypracowania inicjatyw służących pozyskaniu dofinansowania z środków gminnych, regionalnych i/lub krajowych.

3. Organizację Eventu – „Aktywny Senior w każdej gminie” – podczas którego zostanie podpisane porozumienie na rzecz wspólnego podejmowania działań i inicjatyw związanych z aktywizacją seniorów w województwie śląskim.

Wartość dofinansowania; 240 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 240 000,00 zł

 „Projekt pn."Senior - Innowacyjny Obywatel" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2022


 

Nowe możliwości ...

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2021 - 31.12.2022

Wartość projektu: 1.123.160,40 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.067.002,38 zł


Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 60 osób (36K, 24M), powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostaną objęci wsparciem:

  • określenie potencjału zawodowego i IPD, 

  • specjalistyczne szkolenia ("miękkie", zawodowe,
    komputerowe),

  • pośrednictwo pracy,

  • 3. miesięczne staże zawodowe.

 

Więcej informacji: www.nowemozliwosci.frapz.org.pl


Senior – Aktywny Obywatel

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie samoorganizacji oraz zwiększenie wpływu osób starszych (osób 60+) na decyzje dotyczące obywateli województwa śląskiego poprzez podniesienie kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) 240 osób, skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności interesów publicznych (w tym seniorów) w polityce lokalnej i regionalnej województwa, co stanie się do 31.12.2021r.

Uczestnicy projektu: seniorzy (wyłącznie osoby 60+) z 15 środowisk seniorskich woj. śląskiego, działający na rzecz swoich Środowisk lokalnych.

Termin realizacji: 01.05.2021 – 31.12.2021

Planowane działania:

W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów działaniami, które mają aktywizować ww. grupę, które zostały tak dobrane, by były wzajemnie wobec siebie komplementarne tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość. Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Szkolenie wyjazdowe ,,Animator Inicjatyw Obywatelskich- skierowane do 90 przedstawicieli działających na rzecz seniorów, m.in.: zrzeszonych w UTW, KS, SEIR etc.

2. Warsztaty  ,,Warsztaty Aktywnego Obywatela” WAO – przeprowadzone łącznie dla 240 osób.

3. Organizację wydarzenia ,, Aktywny Senior w każdej gminie”.

Opisane działania  projektowe będą skutkowały wzrostem: poziomu wiedzy i aktywności seniorów  w ramach społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywaniem problemów lokalnych oraz świadomości dotyczącej tej aktywności.

Budżet projektu: 245 980.00 zł w tym kwota dofinansowania: 223 480.00 zł
oraz wkład własny: 22 500.00 zł