biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Obecnie realizowane projekty

 

"Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego" 

Projekt polega na:

1. Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

2. Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

3. Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.

4. Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowotworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”).


Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada funkcjonowanie OWES na obszarze subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

 • Lider - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Sosnowiec, Chorzów, pow. będziński

 • Partner 1 - Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY

pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

 • Partner 2 - Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”

pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

 • Partner 3 - "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 

Świętochłowice, Siemianowice Śląskie

Czas trwania projektu: 14.12.2018 - 31.12.2023

Wysoką jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 14.12.2018 r. akredytacja w ramach AKSES.

www.owes.frapz.org.pl


Nowy zawód! Dobra praca!

Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 24 Uczestników/-czek projektu (16K,8M) tj. pracowników:

a) przedsiębiorstw sektora MŚP;

b) przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

c) przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

d) przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy
lub też osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe:

    - Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

    - Kierownik imprez masowych,

    - Organizacja ochrony obiektów handlowych wielkopowierzchniowych
lub przemysłowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 4 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Wsparcie kierowane jest do osób, które pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego.

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Strona www: http://nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl

 

Czas na zmiany!

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Czas na zmiany!” skierowany do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami: przedsiębiorstw sektora MŚP lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56UP(40K,16M)  poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego

zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców:

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 5 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

Strona www: http://czasnazmiany.frapz.org.pl


Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku

Projekt realizowany przez Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. z Pucka (Partner wiodący) i Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Sosnowca (Partner) na obszarze województwa Śląskiego.

Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie 12 żłobków i 12 punktów dziennej opieki (240 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3) na obszarze województwa śląskiego.

Grupę docelową stanowi:

 • 45K i 3M podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3;
 • 365K i 19M zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3;
 • 46K i 2M, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Projekt zakłada adaptację pomieszczeń na potrzeby prowadzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, oraz ich bieżące funkcjonowanie.

 

Czas trwania projektu: od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.


Wsparcie mieszkańców śląskich DPS - Motyl 2

Projekt realizowany w partnerstwie z PRO-INWEST Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, które występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 15UP: 5K/10M oraz wzrost kompetencji kluczowych u 34UP: 11K/23M spośród 72UP, poprzez kompleksowe działanie na rzecz osób z grup wykluczonych społecznie (zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej będące osobami z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: społecznych i zawodowych, co przyczyni się do zatrudnienia 9 UP: 3K/6M. Projektem objętych zostanie 72 osób w wieku 25-60l (24K/48M) w terminie od 01.2018 do 12.2019r. Projekt ukierunkowany jest na aktywną integrację społeczną i zawodową celem przywrócenia zdolności lub nabycia zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki przejdą metamorfozy: wyglądu, osobowości i zawodowe. Nabędą kompetencje kluczowe (społeczne, informatyczne, językowe); kwalifikacje zawodowe dostosowane do ich możliwości. Zostaną objęci wsparciem psychologicznym i zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Projekt ma za zadanie niwelować bariery: społeczne, zawodowe i osobiste oraz zdrowotne.

Czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Strona wwwwww.motyl2.frapz.org.pl

 

Wybierz drogę kariery - wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 61 Uczestników/czek projektu (34 kobiet, 27 mężczyzn) do 3 m-cy od zakończenia przez nich udziału w projekcie lub od jego przerwania (z powodu podjęcia pracy) w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu umiejętności poruszania się po rynku pracy i radzenia sobie ze stresem, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego po odbyciu 3-miesiącznego stażu.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy i radzenie sobie ze stresem”,

4. Szkolenia zawodowe,

5. Staże.

W ramach działań projektowych przygotowano wyczerpujący plan wsparcia dla grupy docelowej. Dzięki szkoleniom
z poruszania się po rynku pracy i pomocy pośrednika pracy, Uczetnicy/czki projektu staną się bardziej pewni siebie podczas kontaktów z pracodawcami, nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony na rozmowach kwalifikacyjnych, nauczą się szukania pracy i autoprezentacji. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy, co ostatecznie doprowadzi do zatrudnienia. Staże zawodowe pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i wyeliminują największe bariery na rynku pracy – brak doświadczenia zawodowego i długa przerwa w życiu zawodowym związana z brakiem pracy. Udział w projekcie wzmocni sytuację UP na rynku pracy
i wyeliminuje bariery związane z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Grupa docelowa to:

- osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), na podstawie daty urodzenia/nr PESEL, decyduje data przystąpienia do projektu;
- osoby bezrobotne/bierne zawodowo; status na rynku pracy (zaświadczenia z PUP lub oświadczenie o statusie na rynku pracy);
- osoby zamieszkujące subregion centralny województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów KC (powiat będziński, powiat zawierciański, m. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec);
osoby nieposiadające wykształcenia lub doświadczenia zawodowego w zawodzie deficytowym (zgodnie z Barometrem 2016), lub/i osoby posiadające minimum półroczną przerwę w zatrudnieniu.

Czas trwania projektu: od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.

www: kariera.frapz.org.pl

 

Projekt Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Projekt realizowany w partnerstwie z PRO-INWEST Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, które występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 10 UP: 4K/6M oraz wzrost kompetencji kluczowych u 23 UP: 8K/15M spośród 50 UP, poprzez kompleksowe działanie na rzecz osób z grup wykluczonych społecznie (zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej będące osobami z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: społecznych i zawodowych, co przyczyni się do zatrudnienia 6 UP: 4K/2M. Projektem objętych zostanie 50 osób w wieku 33-55l (20K/30M) w terminie od 01.2017 do 12.2018r. Projekt ukierunkowany jest na aktywną integrację społeczną i zawodową celem przywrócenia zdolności lub nabycia zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki przejdą metamorfozy: wyglądu, osobowości i zawodowe. Nabędą kompetencje kluczowe (społeczne, informatyczne, językowe); kwalifikacje zawodowe dostosowane do ich możliwości. Zostaną objęci wsparciem psychologicznym i zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Projekt ma za zadanie niwelować bariery: społeczne, zawodowe i osobiste oraz zdrowotne.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

www: www.motyl.frapz.org.pl


Kobiety aktywne na podkarpackim rynku pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją MultiRegion, która występuje jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i poprawę niekorzystnej sytuacji zawodowej wśród 70 Kobiet pozostających bez pracy [48-bezrobotnych i 22-biernych zawodowo],w tym 5 Kobiet niepełnosprawnych oraz minimum 14 Kobiet posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz, w wieku powyżej 29 lat życia, zamieszkujących lub uczących się w województwie podkarpackim oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez minum 28 Kobiet do końca sierpnia 2018r. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • ustalenia IPD-dla 70 Kobiet;
 • pośrednictwa pracy dla 70 Kobiet;
 • poradnictwa zawodowego grupowego dla 70 Kobiet;
 • szkoleń zawodowych umożliwiających uzyskanie kwalifikacji dla średni 10 Kobiet;
 • staży [trwających od 3 do 12 miesięcycy, średnio 6 miesięcycy] dla średnio 70 Kobiet.

Projekt przewiduje także zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad osobami zależnymi, stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

www: www.kobiety.multiregion.pl

 

Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie  1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 130 osób (78K,52M), zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia z poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy zawodowej, kursy zawodowe oraz staże.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

www: www.mampotencjal.frapz.org.pl


Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), dla poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs.

Realizacja projektu zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe (dotacyjne) oraz możliwość przekwalifikowania lub zmiany zawodu w połączeniu z możliwością odbycia 7-miesięcznego stażu dla 22 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z terenu powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, miasta Sosnowiec, miasta Dąbrowa Górnicza, miasta Katowice. Dla 8 Uczestniczeek lub Uczestników przewidziano diagnozę predyspozycji zawodowych oraz IPD, a następnie kompleksowe wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dla pozostałych 14 UP przewidziano kompleksowe wsparcie w postaci diagnozy predyspozycji zawodowych oraz IPD, a następnie przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji w celu utrzymania zatrudnienia lub znalezienia nowego stabilnego miejsca pracy w innym sektorze w połączeniu z możliwością odbycia stażu.

Czas trwania projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

www: www.pewnezatrudnienie.frapz.org.pl


Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz  ETC GROUP SP. Z O.O., którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

W ramach działań projektowych 140 osób (77K,63M), bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących subregion centralny wojewodztwa śląskiego (powiat będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Siemianowice Śląskie i Bytom) w wieku powyżej 30 lat bez pracy, zostanie objętych wsparciem doradczo szkoleniowym oraz odbędzie 3-miesięczy staż. Dla Uczestników i Uczestniczek zapewnione będzie wsparcie ze strony pośrednika pracy, co doprowadzi do podjecia zatrudnienia.

Czas trwania projektu: od 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.

www: www.zdoswiadczeniem.frapz.org.pl

 

Projekt "Pozytywne żłobki na Śląsku"

Projekt z Działania 8.1.3 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w  partnerstwie z Fundacją Pozytywne Inicjatywy.

Głównym założeniem w/w projektu jest utworzenie 7 żłobków w miejscowościach: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Gliwice, Chorzów i Zabrze. Powstanie również 336 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Beneficjentami w projekcie będą osoby zatrudnione powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3. Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 7 placówek oraz 336 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania projektu: od 01.05.2016 r. do 31.12.2018 r.

www: slaskie.pozytywneinicjatywy.pl

 

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społenczej  Centralno - Wschodni"

"OWES C-W" jest projektem realizowanym przez konsorcjum składające się z 3 partnerów działających na określonym poniżej obszarze:

Lider - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic (miasto Sosnowiec oraz powiat będziński),

Partner 1 - Fundacja RAPZ (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański),

Partner 2 - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział Katowice (miasta Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice).

Głównym założeniem w/w projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób wykluczonych lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji na zakładanie nowych, bądź też  przystępowanie do już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych. Ponadto przewiduje wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu "OWES C-W":

- utworzenie 127 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co przekłada się na 38 pełnych etatów;

- utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie wsparciem projektowym 587 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie kompleksowym wsparciem 148 PES.

Czas trwania projektu: do 31.08.2018 r.

Wysoką jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 23 lipca 2015 r. akredytacja w ramach AKSES.

www: owes.mostkatowice.pl

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.