biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Obecnie realizowane projekty

Wybierz drogę kariery - wsparcie osób po 30 roku życia poszukujących zatrudnienia

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 61 Uczestników/czek projektu (34 kobiet, 27 mężczyzn) do 3 m-cy od zakończenia przez nich udziału w projekcie lub od jego przerwania (z powodu podjęcia pracy) w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu umiejętności poruszania się po rynku pracy i radzenia sobie ze stresem, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego po odbyciu 3-miesiącznego stażu.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy,

3. Szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy i radzenie sobie ze stresem”,

4. Szkolenia zawodowe,

5. Staże.

W ramach działań projektowych przygotowano wyczerpujący plan wsparcia dla grupy docelowej. Dzięki szkoleniom
z poruszania się po rynku pracy i pomocy pośrednika pracy, Uczetnicy/czki projektu staną się bardziej pewni siebie podczas kontaktów z pracodawcami, nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony na rozmowach kwalifikacyjnych, nauczą się szukania pracy i autoprezentacji. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy, co ostatecznie doprowadzi do zatrudnienia. Staże zawodowe pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe i wyeliminują największe bariery na rynku pracy – brak doświadczenia zawodowego i długa przerwa w życiu zawodowym związana z brakiem pracy. Udział w projekcie wzmocni sytuację UP na rynku pracy
i wyeliminuje bariery związane z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Grupa docelowa to:

- osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), na podstawie daty urodzenia/nr PESEL, decyduje data przystąpienia do projektu;
- osoby bezrobotne/bierne zawodowo; status na rynku pracy (zaświadczenia z PUP lub oświadczenie o statusie na rynku pracy);
- osoby zamieszkujące subregion centralny województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów KC (powiat będziński, powiat zawierciański, m. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec);
osoby nieposiadające wykształcenia lub doświadczenia zawodowego w zawodzie deficytowym (zgodnie z Barometrem 2016), lub/i osoby posiadające minimum półroczną przerwę w zatrudnieniu.

Czas trwania projektu: od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.

www: kariera.frapz.org.pl

 

Seniorze do dzieła!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych w wieku 60+ w woj. śląskim i reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji Gminnych Rad Seniorskich. Uczestnikami projektu są seniorzy (osoby 60+), w tym przede wszystkim członkowie 15 rad seniorskich woj. śląskiego.

Przeiwduje się realiacjęnastępujących działań:

1. Szkolenie "Animator Inicjatyw Seniorskich" - AIS dla 30 przedstawicieli Rad Seniorskich

2. Akademia Realizacji Spraw Obywatelskich - w jej ramach planuje się realizację 3 inicjatyw:

a. Szkolenie stacjonarne "Dialog obywatelski" - samorząd bliżej seniora,

b. Utworzenie i obsługę "Skrzynek obywatelskich" - w 15 gminach

c. Warsztaty "Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora" - realizacja inicjatyw seniorskie w mojej gminie dla 15 grup gminnych, łącznie 180 osób.

3. Organizacja Eventu - "Rady seniorskie w każdej gminie"

Opisane powyżej działania projektowe przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności grupy docelowej w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywania problemow społeczności lokalnej oraz wzrostu świadomości nt. znaczenia tej aktywności. Miejsce realizacji przedsięwzięcia to woj. śląskie, ściślej 15 gmin regionu. (Gminy: Łazy, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom, Chorzów, Gliwice, Lubliniec, Mysłowice, Piekary Śląskie, Wojkowice, Racibórz, Rybnik, Tychy).

Grupa docelowa to:

a. Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym),

b. Seniorzy, obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorow tj. np. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów (SEiR) itp., którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów.

Czas trwania projektu: od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Seniorze - do dzieła

Projekt realizowany jest w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2017. Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych w wieku 60+ w woj. śląskim i reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji Gminnych Rad Seniorskich. Uczestnikami projektu są seniorzy (osoby 60+), w tym przede wszystkim członkowie 15 rad seniorskich woj. śląskiego.

Przeiwduje się realiacjęnastępujących działań:

1. Szkolenie "Animator Inicjatyw Seniorskich" - AIS dla 30 przedstawicieli Rad Seniorskich

2. Akademia Realizacji Spraw Obywatelskich - w jej ramach planuje się realizację 3 inicjatyw:

a. Szkolenie stacjonarne "Dialog obywatelski" - samorząd bliżej seniora,

b. Utworzenie i obsługę "Skrzynek obywatelskich" - w 15 gminach

c. Warsztaty "Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora" - realizacja inicjatyw seniorskie w mojej gminie dla 15 grup gminnych, łącznie 180 osób.

3. Organizacja Eventu - "Rady seniorskie w każdej gminie"

Opisane powyżej działania projektowe przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności grupy docelowej w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywania problemow społeczności lokalnej oraz wzrostu świadomości nt. znaczenia tej aktywności. Miejsce realizacji przedsięwzięcia to woj. śląskie, ściślej 15 gmin regionu.

Grupa docelowa to:

a. Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym),

b. Seniorzy, obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorow tj. np. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów (SEiR) itp., którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów.

Czas trwania projektu: od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Grupa docelowa: 50 biernych zawodowo absolwentów wyższych uczelni w wieku 21-29l., którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET).

50 biernych zawodowo absolwentów z wyższym wykształceniem zamieszkujących powiat: m. Zielona Góra, zielonogórski lub nowosolski w wieku 21-29 lat bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) zostanie objętych wsparciem: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia z kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy zawodowej absolwentów, szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL oraz staże.

Kryteria formalne (każdy UP musi je spełnić):

- status NEET

- status bycia osobą bierną zawodowo

- status bycia absolwentem wyższej uczelni

- wiek 21-29 lat

- miejsce zamieszkania zgodnie z KC - powiat m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

- brak doświadczenia zawodowego (do doświadczenia nie wliczają się staże/praktyki w ramach kształcenia formalnego, prace dorywcze niezwiązane z zawodem).

Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział obligatoryjne w IPD (Indywidualny Plan Działania), poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy.Pozostałe formy wsparcia w projekcie zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb zgodnie z IPD.
Każdemu Uczestnikowi Projektu w ciągu 4m-cy od przystąpienia do projektu zapewniona zostanie: wysokiej jakości oferta zatrudnienia,dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Czas trwania projektu: od 01.02.2017 r. do 28.02.2018 r.

www: www.startzawodowy.pl

 

Zdobądź kwalifikacje i znajdź pracę - szkolenia zawodowe i staże gwarancją zatrudnienia dla osób z niskimi kwalifikacjami

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

50 biernych zawodow osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkujących powiat: zielonogórski, nowosolski oraz miasto Zielona Góra, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) zostanie objętych wsparciem: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe w zawodach deficytowych, szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL oraz staże.

Kryteria formalne (każdy UP musi je spełnić):

- status NEET

- status bycia osobą bierną zawodowo

- posiadanie niskich kwalifikacji

- wiek 18-29 lat

- miejsce zamieszkania zgodnie z KC - powiat m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

- brak doświadczenia zawodowego (do doświadczenia nie wliczają się staże/praktyki w ramach kształcenia formalnego, prace dorywcze niezwiązane z zawodem).

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w IPD, poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy. Pozostałe formy wsparcia w projekcie zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania projektu: od 01.02.2017 r. do 28.02.2018 r.

www: www.zdobadzkwalifikacje.frapz.org.pl

 

Projekt Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Projekt realizowany w partnerstwie z PRO-INWEST Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, które występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych u 10 UP: 4K/6M oraz wzrost kompetencji kluczowych u 23 UP: 8K/15M spośród 50 UP, poprzez kompleksowe działanie na rzecz osób z grup wykluczonych społecznie (zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej będące osobami z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: społecznych i zawodowych, co przyczyni się do zatrudnienia 6 UP: 4K/2M. Projektem objętych zostanie 50 osób w wieku 33-55l (20K/30M) w terminie od 01.2017 do 12.2018r. Projekt ukierunkowany jest na aktywną integrację społeczną i zawodową celem przywrócenia zdolności lub nabycia zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki przejdą metamorfozy: wyglądu, osobowości i zawodowe. Nabędą kompetencje kluczowe (społeczne, informatyczne, językowe); kwalifikacje zawodowe dostosowane do ich możliwości. Zostaną objęci wsparciem psychologicznym i zawodowym oraz pośrednictwem pracy. Projekt ma za zadanie niwelować bariery: społeczne, zawodowe i osobiste oraz zdrowotne.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

www: www.motyl.frapz.org.pl


Kobiety aktywne na podkarpackim rynku pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją MultiRegion, która występuje jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i poprawę niekorzystnej sytuacji zawodowej wśród 70 Kobiet pozostających bez pracy [48-bezrobotnych i 22-biernych zawodowo],w tym 5 Kobiet niepełnosprawnych oraz minimum 14 Kobiet posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz, w wieku powyżej 29 lat życia, zamieszkujących lub uczących się w województwie podkarpackim oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez minum 28 Kobiet do końca sierpnia 2018r. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

  • ustalenia IPD-dla 70 Kobiet;
  • pośrednictwa pracy dla 70 Kobiet;
  • poradnictwa zawodowego grupowego dla 70 Kobiet;
  • szkoleń zawodowych umożliwiających uzyskanie kwalifikacji dla średni 10 Kobiet;
  • staży [trwających od 3 do 12 miesięcycy, średnio 6 miesięcycy] dla średnio 70 Kobiet.

Projekt przewiduje także zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad osobami zależnymi, stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

www: www.kobiety.multiregion.pl


Aktywizacja zawodowa młodych – szansą na zatrudnienie

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją MultiRegion, która występuje jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt zakłada podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 70 osób młodych [38K i 32M] bez pracy - bezrobotnych [35osób] i biernych zawodowo [35osób], w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zamieszkującej na terenie województwa Podkarpackiego, do końca marca 2018r. W ramach projektu zapewnione będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie w postaci aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Projekt zakłada:

  • Ustalenie IPD - dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
  • Pośrednictwo pracy dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
  • Poradnictwa zawodowego dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
  • Szkolenia zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji dla średnio 10 Uczestniczek/Uczestników,
  • Staże [trwające od 3 do 12 miesięcycy, średnio 6 miesięcy] dla średnio 62 Uczestniczek/Uczestników

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

www: www.mlodzi.multiregion.pl

 

Mam potencjał i zbieram doświadczenia – recepta na wejście na rynek pracy osób do 24 roku życia

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występuje jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie  1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 130 osób (78K,52M), zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. W ramach działań projektowych zaplanowano wsparcie: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia z poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy zawodowej, kursy zawodowe oraz staże.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

www: www.mampotencjal.frapz.org.pl


Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), dla poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs.

Realizacja projektu zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe (dotacyjne) oraz możliwość przekwalifikowania lub zmiany zawodu w połączeniu z możliwością odbycia 7-miesięcznego stażu dla 22 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z terenu powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, miasta Sosnowiec, miasta Dąbrowa Górnicza, miasta Katowice. Dla 8 Uczestniczeek lub Uczestników przewidziano diagnozę predyspozycji zawodowych oraz IPD, a następnie kompleksowe wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dla pozostałych 14 UP przewidziano kompleksowe wsparcie w postaci diagnozy predyspozycji zawodowych oraz IPD, a następnie przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji w celu utrzymania zatrudnienia lub znalezienia nowego stabilnego miejsca pracy w innym sektorze w połączeniu z możliwością odbycia stażu.

Czas trwania projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

www: www.pewnezatrudnienie.frapz.org.pl


Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ oraz  ETC GROUP SP. Z O.O., którzy występują jako Partnerzy przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 7. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

W ramach działań projektowych 140 osób (77K,63M), bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących subregion centralny wojewodztwa śląskiego (powiat będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Siemianowice Śląskie i Bytom) w wieku powyżej 30 lat bez pracy, zostanie objętych wsparciem doradczo szkoleniowym oraz odbędzie 3-miesięczy staż. Dla Uczestników i Uczestniczek zapewnione będzie wsparcie ze strony pośrednika pracy, co doprowadzi do podjecia zatrudnienia.

Czas trwania projektu: od 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.

www: www.zdoswiadczeniem.frapz.org.pl


Projekt "Wspieramy rozwój małego dziecka - przedszkole terapeutyczne w Tarnowskich Górach"

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Fundamenty Rozwoju z Tarnowskich Gór, która występuje jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dla 44 dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 3-4 lat z gminy Tarnowskie Góry, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dzieci z opinią o problemach w rozwoju.

Projekt przewiduje utworzenie 44 miejsc przedszkolnych w nowopowstającym przedszkolu terapeutycznym "Centrum Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach".

Projekt obejmuje:

1) bieżące funkcjonowanie przedszkola terapeutycznego "Centrum Rozwoju Dziecka" w godzinach 7.00-13.00 w okresie 10 miesięcy od 01.12.2016 r. do 30.09.2017 r.;

2) realizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych zgodnie z podstawą programową przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających oraz terapeutów z określonej dziedziny wpływających na rozwój mowy, rozwój psychosomatyczny, wspomagających kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijających procesy intelektualne dziecka, a także rozwój małej i dużej motoryki - każde dziecko zostanie objęte indywidualną terapią dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (logopeda, psycholog, terapia czaszkowo-krzyżowa, dogoterapia, muzykoterapia, integracja sensoryczna i zachowania behawioralne);

3) zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci, w trakcie których dowiedzą się m.in. jak stymulować rozwój dziecka, jakie są metody przygotowania do czytania i pisania, jak kształtować koncentrację uwagi, czy też jak przebiega proces zapamiętywania u dziecka;

4) wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych - m.in. zakup mebli, pomocy terapeutycznych i dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego i muzycznego, oprogramowania do prowadzenia zajęć, a także kompletu naczyń i sztućców oraz artykułów higienicznych dla dzieci;

5) kursykwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w ramach projektu.

Czas trwania projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.


Projekt "Dobre zmiany - lepsze jutro"

Projekt realizuje ETC Sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII. Regionaly Rynek Pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesu adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogą przystąpić osoby, które:

- pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,

- są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu zapewniamy:

a) indywidualne poradnictwo zawodowe i identyfikację potrzeb Uczestników Projektu - diagnoza i ustalenie IPD - Indywidualnego Planu Działania - dla każdego Uczestnika Projektu przez doradcę zawodowego,

b) indywidualne pośrednictwo pracy,

c) coaching rozumiany jako najbardziej efektywne narzędzie rozwoju,

d) warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy i Nabywania Kompetencji Zawodowych,

e) szkolenia zawodowe,

f) staże zawodowe,

g) stypendia stażowe i szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.

Czas trwania projektu: od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.

www.lepszejutro.frapz.org.pl

 

Projekt "Zmiana szansą na rozwój na Śląsku"

Projekt realizuje Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz z Partnerem projektu Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII. Regionaly Rynek Pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesu adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogą przystąpić osoby, które:

- pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,

- są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu zapewnione jest:

- identyfikację  potrzeb Uczestników projektu – diagnoza i ustalenie IPD (Indywidualny Plan Działania),

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- indywidualne pośrednictwo pracy,

- coaching rozumiany jako najardziej efektywne narzędzie rozwoju,

- szkolenie umiejętności "miękkich": Aktywne poszukiwanie pracy,

- szkolenie umiejętności "miękkich": Radzenie sobie ze stresem,

- poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia zawodowe,

- staże zawodowe,

- stypendia stażowe i szkoleniowe,

- zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.

Czas trwania projektu: od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

www.czasnazmiany.frapz.org.pl


Projekt "Pozytywne żłobki na Śląsku"

Projekt z Działania 8.1.3 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w  partnerstwie z Fundacją Pozytywne Inicjatywy.

Głównym założeniem w/w projektu jest utworzenie 7 żłobków w miejscowościach: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Gliwice, Chorzów i Zabrze. Powstanie również 336 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Beneficjentami w projekcie będą osoby zatrudnione powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3. Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 7 placówek oraz 336 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r.

www: slaskie.pozytywneinicjatywy.pl

 

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społenczej  Centralno - Wschodni"

"OWES C-W" jest projektem realizowanym przez konsorcjum składające się z 3 partnerów działających na określonym poniżej obszarze:

Lider - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic (miasto Sosnowiec oraz powiat będziński),

Partner 1 - Fundacja RAPZ (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański),

Partner 2 - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział Katowice (miasta Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice).

Głównym założeniem w/w projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób wykluczonych lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji na zakładanie nowych, bądź też  przystępowanie do już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych. Ponadto przewiduje wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu "OWES C-W":

- utworzenie 127 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co przekłada się na 38 pełnych etatów;

- utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie wsparciem projektowym 587 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie kompleksowym wsparciem 148 PES.

Czas trwania projektu: do 31.08.2018 r.

Wysoką jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 23 lipca 2015 r. akredytacja w ramach AKSES.

www: owes.mostkatowice.pl

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.