biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Realizowane projekty

 

Metamorfozy – SUBREGION CENTRALNY. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 96 osób z niepełnosprawnościami z województwa Śląskiego w powiatach: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Katowice, będziński z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej
 • warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
 • warsztaty rękodzielnictwa
 • szkolenia komputerowe
 • kursy zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem, psychologiczno-psychoterapeutyczne
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • konsultacje lekarskie
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie
 • stypendium szkoleniowe

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.10.2022
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronach:
www.mapadotacji.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Lidera
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
tel. 32 209 05 32
e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Biuro projektu Partnera:
41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5
tel. 32 785 42 21 wew. 22
e-mail: biuro@frapz.org.pl

***

Wspieramy młodych...

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022

 

Wartość projektu: 1 655 100,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 572 345,00 zł

 

W ramach projektu wsparciem aktywizacyjnym zostanie objętych 150 osób w wieku od 18 do 29 lat (90 K / 60M), w tym: 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo lub odchodzących z rolnictwa; 30 osób pracujących, w tym ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. Każdy Uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie, które rozpocznie się doradztwem zawodowym w tym przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. W zależności od IPD każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie mógł /mogła skorzystać ze szkoleń zawodowych i/lub stażu oraz dodatkowych form wsparcia wynikających z IPD (np. szkolenia miękkie, wsparcie psychologa, itp).

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać, uczyć się lub pracować  (w rozumieniu przepisów KC) na terenie Województwa Śląskiego.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej www.wspieramymlodych.frapz.org.pl***


Działalność z POWER-em


Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2023

 

Wartość projektu: 2 365 780,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
2 344 116,00 zł

 

Celem projektu jest podjęcie i utrzymanie, co najmniej przez rok, samozatrudnienia przez 50 Uczestników / Uczestniczek Projektu (30K i 20M) poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i finansowego wsparcia pomostowego.

 

W projekcie może wziąć udział osoba w wieku 18-29 lat, która jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną  
w urzędzie pracy i która utraciła
 zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, w wyniku epidemii wirusa SARS_Cov_2.

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać lub uczyć się
(w rozumieniu przepisów KC) na terenie jednego
z powiatów / gmin:
 będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

 • Wsparcie doradców zawodowych,

 • Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej,

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe, pomostowe w wysokości 2.600,00 zł miesięcznie przez okres do 6 miesięcy

 

Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej www.dzp.frapz.org.pl


***

NOWE KWALIFIKACJE  NOWE DZIAŁALNOŚCI

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022

 

Wartość projektu: 1 915 050,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 627 792,50 zł

 

Celem projektu jest:

1. Ścieżka dotacyjna: podjęcie i utrzymanie, co najmniej przez rok, samozatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego;

 

2. Ścieżka stażowa: podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie/podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń zawodowych oraz średnio 5 miesięcznych staży u potencjalnych pracodawców.

 

W projekcie może wziąć udział pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika lub były pracownik jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoba odchodząca
z rolnictwa.

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać
(w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. śląskiego.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:
Ścieżka dotacyjna:

 • Wsparcie doradców zawodowych,

 • Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej,

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe (podstawowe
  i przedłużone) w wysokości 2.800,00 zł miesięcznie przez okres do 1 roku

 

Ścieżka stażowa:

 • Poradnictwo zawodowe (stworzenie IPD),

 • Pośrednictwo pracy,

 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe wraz
  z egzaminem,

 • Szkolenia komputerowe,

 • Szkolenia „miękkie”,

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (do wysokości 9,60 zł dziennie),

 • Stypendia szkoleniowe (8,53 zł za godzinę),

 • Staże zawodowe,

 • Stypendia stażowe (1.969,63 zł miesięcznie brutto + zwrot kosztów dojazdu do wysokości 9,60 zł dziennie).


Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej: www.nknd.frapz.org.pl

***

"DRUGA SZANSAprzekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą dla każdego"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 30.04.2022

 

Wartość projektu: 1.814.736,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.542.525,60 zł

 

Celem projektu jest:


1. podjęcie i utrzymanie, co najmniej przez rok, samozatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego;

 

2. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie/podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń zawodowych oraz max. 5 miesięcznych staży
u potencjalnych pracodawców.


W projekcie może wziąć udział pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika lub były pracownik jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoba odchodząca z rolnictwa.

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać 

(w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. śląskiego.

 


Wsparcie oferowane w projekcie:

 

 

 • Poradnictwo zawodowe (stworzenie IPD),

 • Wsparcie doradców zawodowych,

 • Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej,

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe (podstawowe
  i przedłużone) w wysokości 2.600,00 zł miesięcznie przez okres do 1 roku

 • Pośrednictwo pracy,

 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,

 • Szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,

 • Szkolenia komputerowe,

 • Szkolenia „miękkie”,

 • Stypendia szkoleniowe,

 • Staże zawodowe,

 • Stypendia stażowe.


www.drugaszansa.frapz.org.pl


***


"Zacznijmy od nowa"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022

 

Wartość projektu: 2.048.832 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.946.390,40 zł

 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób (36K / 24M) poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa śląskiego, powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, to jest:


 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

oraz osoby należące do jednej z poniższych grup tj.

 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, 
 • osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.


Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostaną objęci wsparciem doradczo - szkoleniowym:

 • określenie potencjału zawodowego i IPD, 

 • poradnictwo zawodowe,

 • wsparcie mentora / coucha / psychologa,

 • specjalistyczne szkolenia ("miękkie", zawodowe
  komputerowe),

 • pośrednictwo pracy,

 • minimum 12. miesięczne zatrudnienie u lokalnego pracodawcy z możliwością refundacji kosztów do 6 miesięcy w kwocie do 4.000 zł brutto/brutto na miesiąc.


www.zacznijmyodnowa.frapz.org.pl


***


"Wspieramy OSI"

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2022

Wartość projektu: 2.040.912 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.938.866,40 zł

    Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób (36K / 24M), powyżej 30 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie określonych gmin województwa śląskiego* znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,

 • kobiety,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

  oraz osoby należące do jednej z poniższych grup:

 • reemigranci, w tym repatrianci,

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

 • osoby ubogie pracujące,

 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe,

 • osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

  *Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Łazy, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Ogrodzieniec, Piekary Śląskie, Poręba, Pszczyna, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze, Zawiercie.


  Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostaną objęci wsparciem:

   

 • określenie potencjału zawodowego i IPD, 
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie mentora / coucha / psychologa
 • specjalistyczne szkolenia ("miękkie", zawodowe komputerowe),
 • pośrednictwo pracy
 • minimum 12. miesięczne zatrudnienie u lokalnego pracodawcy z możliwością refundacji kosztów do 6 miesięcy w kwocie do 4.000 zł brutto/brutto na miesiąc.

www.wspieramyosi.frapz.org.pl


***

 

"Senior - Innowacyjny Obywatel

Projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 2020-03-01 do 2020-11-30.

 

GRUPA


a)    Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym), przedstawiciele UTW, SEiR, KS i innych organizacji tzw. seniorskich (aktywnych w danej społeczności);


b)  Seniorzy obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorów (działające jako NGO,s i jako JSFP np. przy np. Domach Kultury, Centrach Kształcenia itp.), organizacje działające na rzecz seniorów,w tym np. instytucje samorządowe, instytucje wyznaniowe itp.), którzy być może staną się w przyszłości członkami ciał kolegialnych tj. rady seniorów / inicjatorami działań seniorskich. Beneficjentami ostatecznymi uczestniczącymi w projekcie będą wyłącznie osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

 

 ZADANIA


1)     Szkolenie „Realizator Innowacji Obywatelskich” - RIO .

W szkoleniu weźmie udział po 3 osoby/Gminę reprezentujące co najmniej 15 Środowisk Lokalnych w tym Rady Seniorskie z woj. śląskiego, razem 45 osób. Szkolenie będzie realizowane w dwóch grupach po 20 i 25 osób. Osoby te stanowią trzon projektu i będą uczestniczyły we wszystkich działaniach merytorycznych projektu (stając się inicjatorami niektórych – WAI i Event). Osoby te zostaną włączone w procesy decyzyjne w działaniach zarządzających. Rekrutacja uczestników: po 4 os. z każdej Gminy biorącej udział w projekcie, na podstawie następujących kryteriów (osobna lista rankingowa dla każdej Gminy; stworzona lista osób przyjętych i rezerwowa). Pierwszeństwo będą mieć przedstawiciele instytucji działających na rzecz seniorów tj. Rady Seniorskie, UTW, SEiR, KS, a następnie pozostali przedstawiciele środowisk seniorskich zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Tematyka szkoleń:

Praca w grupach, diagnoza lokalna problemów społecznych i obywatelskich, komunikacja i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacja/angażowanie seniorów w prace społeczną, jak planować inicjatywy i je właściwie realizować, sztuka osiągania celów, jak planować długofalowo i strategicznie, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwania środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, jak promować idee rad seniorów, media społecznościowe na seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). W całym cyklu uczestnicy nabędą umiejętności liderskie, potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania seniorskich - lokalnych działań społecznych, nt. metod motywowania i pozyskiwania innych do działania.

 

 2)     Warsztaty Aktywnego Innowatora” – WAI.

W warsztatach w każdej gminie uczestniczyć będzie ok. 16 osób z 15 grup gminnych, co da łącznie 240 osób. W każdej gminie wezmą udział: przedstawiciele Grupy A + przedstawiciele środowisk lokalnych, w tym pozostali członkowie m.in. Rady Seniorskich, UTW, SEiR, KS, dotychczas niebiorący udziału w projekcie, jak również np. przedstawiciele środowisk seniorskich społeczności lokalnych zrzeszonych i niezrzeszonych i osoby fizyczne, ze środowiska wspartego WAI. Spotkania grupy B mają charakter otwarty, a zatem może w nich uczestniczyć większa liczba gości. Nie przewiduje się szczegółowych kryteriów rekrutacji.

 

Tematyka warsztatów:

Diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje moja gmina. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową z i ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują co najmniej 1 inicjatywę, jaka powinna zostać zrealizowane w gminie które uczestnicy reprezentują. Wybrane przez grupę pomysły na projekty Grupa A z każdej gminy przedstawi podczas eventu obywatelskiego Regionalne Porozumienie Rad Seniorskich.

 

3)     Event – „Aktywny Senior w każdej gminie”.

Podczas uroczystości planuje się by grupę gminą reprezentowała Grupa A + przedstawiciele NGO / JST / JSFP – podobnie jak w Grupie B, Event ma charakter otwarty. W Evencie mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnej, jako obserwatorzy lub osoby, które zakładają, że zabiorą głos.

 

Program ramowy Eventu:

Prezentacja wyników wypracowanych rozwiązań w/w grupach warsztatowych na WAI, dyskusja na tematy społeczno-obywatelskie zgłoszone przez seniorów, możliwości wsparcia inicjatyw przez lokalne JST i NGO, zawarcie porozumienie środowisk seniorskich na rzecz promocji idei Aktywnego Seniora.

 

 

*** 


"Need for Neet IV"

Okres realizacji projektu: 
od: 2019-05-01 do: 2020-09-30

Projekt „NEED FOR NEET 4” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 407 750, 00 PLN
Wartość dofinansowania: 387 362, 50 PLN

Cel:

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.03.2020r. nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 12 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizacię celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 (12 K i 8 M) osób młodych (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER lub należą do następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego (nie dotyczy sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów).

www.n4n4.frapz.org.pl

 

***

 

„NEED FOR NEET 2”

Projekt „NEED FOR NEET 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.08.2020 nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 38 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 70 (50 Kobiet i 20 Mężczyzn) osób młodych (w tym osoby, z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET, zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt „NEED FOR NEET 2” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, spełniających poniższe kryteria dodatkowe:

a.  są osobami w wieku między 15 a 29 lat;

b.  są bierne/nieaktywne zawodowo/lub bezrobotne

c.  posiadają status osoby z kategorii NEET czyli:  są osobami młodymi w wieku 15-29 lat i  spełniają  łącznie trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane:

1.     kobiety (+2 pkt.),

2.     osoby w wieku 18 – 24 lata (+1 pkt.),

3.     osoby bez doświadczenia zawodowego (+1 pkt.),

4.     osoby zamieszkujące miasta średnie (+1 pkt.),

5.     osoby posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED) (+1 pkt.),

6.     osoby długotrwale bezrobotne (+ 1 pkt.)

Oferujemy:

1. Diagnozę Uczestnika projektu/określenie potrzeb, kompetencji, umiejętności/stworzenie „Barometru osoby” (odpowiednik IPD -Indywidualnego Planu Działania) – dla każdego Uczestnika/-czki Projektu,

Kolejne z niżej wymienionych form wsparcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki projektu według „Barometru osoby”:

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe na podstawie „Barometru”,

3. Indywidualne pośrednictwo pracy,

4. Wsparcie mentora/coach’a,

5. Szkolenie umiejętności „miękkich”/rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego, psychologicznego),

6. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

7. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,

8. Kursy/szkolenia IT,

9. Zatrudnienie subsydiowane (3 miesiące),

10. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Ponadto projektodawca zagwarantuje pierwszeństwo udziału w projekcie (automatyczna kwalifikacja do projektu) byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Wartość projektu: 1 525 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 449 567, 00 PLN

 

www.n4n2.frapz.org.pl

 

***

NEET ZAWODOWIEC

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-03-31. W wyniku realizacji projektu tj. do 31.03.2020r. nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 11 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 (12 K i 8 M) osób młodych (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET (100% uczestników), zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Projekt jest skierowany, w co najmniej 60% do osób biernych zawodowo/nieaktywnych zawodowo niezarejestrowanych w PUP. Projekt jest skierowany, w co najmniej 25% do osób o niskich kwalifikacjach i osób długotrwale bezrobotnych (5%).
Projekt jest skierowany, w co najmniej 20% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie woj. śl. Cechą charakterystyczną grupy jest brak codziennego rytmu dnia, który wyznacza podjęcie edukacji lub posiadanie zatrudnienia. W grupie NEET nie znajdują się wyłącznie osoby, które w uproszczeniu można zaliczyć do grona niezarejestrowanych bezrobotnych. Są tam także osoby nieuczące się, nieaktywne społecznie, z różnych przyczyn środowiskowych, ekonomicznych czy kulturowych.

Wartość projektu: 426 215,00 PLN
Wartość dofinansowania: 404 904,25 PLN 

 www.zawodowiec.frapz.org.pl

 

***


DOBRA PRACA? TO MOŻLIWE! 

Projekt skierowany jest do 120 osób  powyżej 30- go roku życia (od dnia 30tych urodzin), biernych zawodowo zamieszkujących województwo śląskie i należących, co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup – znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy :

1. osoby powyżej 50 roku życia,

2. kobiety – szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

3. osoby z niepełnosprawnościami,

4. osoby długotrwale bezrobotne – osoby o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020.Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Celem głównym projektu jest uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 68 (45 K, 23M) z 120 uczestników/uczestniczek pr. objętych wsparciem w projekcie z terenu woj. śląskiego, do 3 m-cy od zakończeniu przez nich udziału w projekcie w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu, tj.:  01.01.2019 – 31.12.2020 r. umiejętności poruszania się po rynku pracy i radzenia sobie ze stresem, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji zaw. po okresie 3-miesięcznego zatrudnienia subsydiowanego.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,

5. Zatrudnienie subsydiowane trwające 3 miesiące.


Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

www.dobra praca.frapz.org.pl

 

***


 Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego


 Projekt polega na:

1. Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

2. Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

3.  Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.

4.  Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowotworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”).

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada funkcjonowanie OWES na obszarze subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

Lider - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Sosnowiec, Chorzów, pow. będziński

Partner 1 - Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

Partner 2 - Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

Partner 3 - "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 
Świętochłowice, Siemianowice Śląskie

Czas trwania projektu: 14.12.2018 - 31.12.2023

Wysoką, jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 14.12.2018 r. akredytacja w ramach AKSES.

www.owes.frapz.org.pl

 

***


Nowy zawód! Dobra praca!

 Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, która występuje, jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 24 Uczestników/-czek projektu (16K,8M) tj. pracowników:

1.     przedsiębiorstw sektora MŚP;

2.     przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

3.     przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

4.     przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy lub też osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych 
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych 
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe:

a. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

b. Kierownik imprez masowych,

c. Organizacja ochrony obiektów handlowych wielkopowierzchniowych lub przemysłowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 4 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Wsparcie kierowane jest do osób, które pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego.

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

www.nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl

 

***


Czas na zmiany!

 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Czas na zmiany!” skierowany do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami:

1.     przedsiębiorstw sektora MŚP,

2.     lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,

3.     lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,

4.     lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

5.    lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56UP(40K,16M)  poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych 
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych 
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 5 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. 

www.czasnazmiany.frapz.org.pl

 

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.