biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Fundacja RAPZ

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (FRAPZ) powstała w grudniu 2002 roku z inicjatywy fundatora - Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.

Misją Fundacji RAPZ jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Zagłębia Dąbrowskiego poprzez wzmacnianie jego ludzkiego i ekonomicznego potencjału. Dążymy do tego, aby obszar Zagłębia Dąbrowskiego stał się atrakcyjną dla inwestorów lokalizacją, silnie rozwiniętym gospodarczo regionem sprzyjającym przedsiębiorcom, którego mieszkańcy to ludzie kreatywni, wykształceni, dobrze wykwalifikowani oraz aktywni zawodowo na miarę własnych potrzeb i aspiracji.

Fundacja RAPZ realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w trzech zakresach:
- aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych,
- inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.

W grudniu 2003 roku, Fundacja RAPZ została członkiem - założycielem Śląskiego Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości, będącego siecią wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim.

Ponadto Od 9 kwietnia 2004 roku FRAPZ jest zarejestrowana jako jednostka pożytku publicznego. Szczegółowe informacje o jednostkach pożytku publicznego znajdują się na stronie www.pozytek.ngo.pl

Jest również jednostką Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach sieci KSU FRAPZ otrzymała akredytacje w trzech zakresach: usług doradczych o charakterze ogólnym, usług szkoleniowych oraz usług informacyjnych, co oznacza, iż spełnia określone standardy realizacji wymienionych usług oraz odpowiednie wymogi, m.in. potencjał ekonomiczny, infrastrukturę i zasoby ludzkie.

Fundacja posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Jakość usług udzielanych przez FRAPZ potwierdza certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych i szkoleniowych.


Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
KRS 0000144428
NIP 629-22-38-414
REGON 277947710
biuro@frapz.org.pl
tel. (032) 785 42 21
ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec 
Rachunek bankowy:
63 2490 0005 0000 4530 9330 3345 Alior Bank S.A.

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.